Feb 25, 2020
Faye Whitney from SKAGIT 911
Emergency notification system, CodeRED,